Schrijf je gratis in

en je wordt op de hoogte gehouden zodra we een nieuwe woning gevonden hebben!

Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van deze website, of één van de aangeboden diensten door deze website. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden vermeld staan, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2: Dienstverlening
HuurExpert.nl (geregistreerd onder KvK nummer 59489308) beoogt met de website een internetportaalfunctie te vervullen. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen, alsmede een link naar de website met desbetreffende woning.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
HuurExpert.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de contacten tussen de huurders en verhuurders gesloten overeenkomst. Hierdoor heeft HuurExpert.nl geen enkele controle over de kwaliteit, veiligheid en correctheid van de aanbieding. Bezoeker of klant vrijwaart HuurExpert.nl voor schadeclaims, vorderingen en schade, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De door HuurExpert.nl gevonden/aangeboden woningen worden niet door HuurExpert.nl gecontroleerd.

Artikel 4: Technische beperkingen
HuurExpert.nl zal, voor zover mogelijk, alle maatregelen treffen om de website correct te laten functioneren. Desondanks is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft prestatie, volledigheid, beschikbaarheid en inhoud van de aangeboden informatie. De bezoeker of klant vrijwaart HuurExpert.nl voor elke directe of indirecte schade die ontstaat door systeemuitval, in elke vorm.

Artikel 5a: Betalingsmogelijkheden
HuurExpert.nl maakt gebruik van betalen per online bankieren (iDeal), credicard betaling en automatische incasso.

Artikel 5b: Machtiging automatische incasso
Bij activering van je account en betaling via iDeal machtigt de gebruiker HuurExpert.nl om de eventuele verlenging van de dienstverlening van dezelfde bankrekening af te schrijven. Bij activering van je account en betaling via Creditcard machtigt de gebruiker HuurExpert.nl om de eventuele verlenging van de dienstverlening van dezelfde creditcard af te schrijven. Bij activering van je account en betaling via machtiging, machtigt de gebruiker HuurExpert.nl om de eventuele verlenging van de dienstverlening van dezelfde bankrekening af te schrijven.

Artikel 6a: Duur overeenkomst
De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende contractperiode wordt aangegaan voor de duur van het gekozen product. De overeenkomst wordt aan het einde van de contractperiode telkens voor dezelfde duur verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst tussentijds opzegt.

Artikel 6b: Opzegging overeenkomst
Opzegging kan op elk gewenst moment gedurende de contractperiode. Opzeggen kan heel eenvoudig via het menu Mijn Account. Na opzegging van de overeenkomst vervallen alle verplichtingen en wordt de overeenkomst en het bijbehorende account direct beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie voor de resterende dagen van de contractsperiode.

Artikel 6c: Annuleren overeenkomst
Het annuleren van een reeds afgenomen product is niet mogelijk. De bedenktijd zoals bepaald in de wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de aanschaf van producten via HuurExpert.nl. Bij een betaald account gaat het namelijk om een tijdsgebonden product. Deze is dus beperkt in tijd te gebruiken, vanaf het moment van aanschaf tot de termijn dat deze verloopt.

Artikel 7: Vrager en aanbieder
HuurExpert.nl is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan HuurExpert.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers en/of de verhuurder, de juistheid van de gegevens. De diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 8: Personalia
HuurExpert.nl is niet verantwoordelijk voor de actuele update van (persoonlijke) gegevens van de bij haar ingeschreven gebruikers. Hier zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de HuurExpert.nl website wordt naar de bij HuurExpert.nl opgegeven e-mailadressen gemaild. Correspondentie vindt per e-mail plaats. HuurExpert.nl is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccuraat opgegeven e-mail van betreffende gebruiker.

Artikel 9: Klachten
Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar info@huurexpert.nl. HuurExpert.nl streeft ernaar om binnen vijf werkdagen een reactie (per e-mail) te geven op de ingediende klacht.

Privacybeleid

Hier vind je het privacy en cookiebeleid. Er staat beschreven hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt. Er wordt gebruik gemaakt van cookies, zodat je bij een volgend bezoek gewoon weer door kunt gaan waar je gebleven was.

  1. De website is gericht op het zoeken en vinden van huurwoningen. Het verzamelen van gegevens is gericht op het zoeken en vinden van huurwoningen.
  2. Verantwoorde omgang met gegevens van bezoekers van de website is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewerkt en beveiligd. Ondermeer je persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, e-mailadres worden verzameld, bewaard en bewerkt.
  3. Je gegevens worden bewaard en bewerkt: a. om je woongerelateerde diensten te leveren en om deze diensten te verbeteren. b. om je aanbiedingen te doen, door ons of door geselecteerde partners. c. om te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  4. Het privacybeleid kan tussentijds aangepast worden. De meest recente versie vind je altijd op de website.
  5. Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Met behulp van deze cookies wordt je bezoek op de website aangenamer gemaakt, omdat je bij ieder volgend bezoek wordt herkend. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden ten behoeve van interest-based advertising. Als je niet wilt dat er cookies op je computer worden gezet kun je via de instellingen van je internet browser het gebruik van cookies uit zetten.
  6. Algemene bezoekgegevens zoals de meest bezochte pagina's worden bijgehouden. Hiermee kan de indeling van de website verbeterd worden om zo de werking te optimaliseren.
  7. Op de website vind je links en banners naar andere websites. Deze websites zijn verantwoordelijk voor de manier waarop gelinkte websites omgaan met je persoonsgegevens. Lees daarvoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De eigenaar van deze website is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan HuurExpert.nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HuurExpert.nl. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover HuurExpert.nl geen controle heeft. HuurExpert.nl draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Stap 1: Vul je gegevens in

Geef hieronder je gegevens in.

Afgelopen week hebben 8491 mensen zich ingeschreven bij HuurExpert.nl

Stap 2: Waar ben je naar op zoek?

Geef hieronder de zoekcriteria in voor je ideale huurwoning.

  • De algemene voorwaarden zijn niet aangevinkt

We horen graag wat je vindt van HuurExpert.nl

Heb je opmerkingen of suggesties?
Laat het ons weten!